مس نام یک عنصر جدول تناوبی با نماد شیمیایی (CO) است. عدد اتمی این عنصر 29 و و فلزی با قابلیت های شکل پذیری و رسانایی بالا است.مس خالص,نرم و چکش خوار است بخشی از آن که در برابر هوای آزاد قرار دارد به رنگ قرمز مایل به نارنجی است.

در دوران روم باستان,از معدن های مس در قبرس بهره برداری می شد.ترکیب های مس معمولا به شکل نمک های مس دیده می شوند,رنگ آبی و یا سبز کانی هایی مانند آزوریت و فیروزه که از گذشته به عنوان گوهر دانسته می شدند ناشی از همین فلز است.

ضروریت مس برای بدن انسان:

مس یک ماده معدنی ضروری برای اندام های زنده است چون سهمی کلیدی در ساخت آنزیم تنفسی سیتوکروم اکسیداز سی دارد.خون نرم تنان و سخت بوستان از ماده ای به نام هموسیانین ساخته شده است.ماده اصلی هموسیانین مس است.اندام های اصلی بدن انسان که در آن مس یافت می شوند عبارتند از: کبد,استخوان ها و ماهیچه